Date : 12.06.2008

No :  495/ 2008

Den Norske Helsinkforskomiteen i Oslo

 

Vi  takker den Norske Helsikforskomiteen  for hjelpen vi fikk for å holde seminar

om sør Azerbijan.

 

Sør Azerbaijan ligger i den nordvestlige delen av Iran, har et areal på ca 300,000

kvadrat kilometer og  ca 30 mil. innbyggere.Til tross for sin betydningsfulle historiske

rolle, sin kulturelle rikdom og sitt eget rikte språk har azerbaijanere vært utsatt for

systematisk asimilasjonspolitikk etter at en persisk elite for 83 år siden tok makten og

praktiserte persisk sjåvinisme basert på  den rasistiske arianisme modellen.

Deres politikk førte til at en befolkning som utgjør ca halvparten av innbyggertallet

 i landet ikke fikk lov til å ha undervisning på sitt eget morsmål og ble diskriminert

på den grovest måten. Til tross for at artiklene nr. 15 og 18  i Grunnloven

gir rett til morsmålsundervisning  for azerbaijnere, finnes det ingen statlig støttede

skoler som underviser på  azeri-tyrkisk. Det bør nevnes at før perserne tok makten

 i 1926 var landet styrt av et føderalt styresystem.

 

Azerbaijanere har ved flere anledninger og via sivile og demokratiske virkemidler

krevd sine menneskelige og etniske rettigheter, men hver gang har alle protester

blitt respondert med vold og falske anklager som forsøk på separatisme. Det er

først de siste 20 årene azerbaijanere har klart å mobilisere etnisk azerbaijanere

for å kjempe for sine nasjonale og menneskelige rettigheter

basert på menneskerettighetskonvensjoner og demokratiske prinsipper.

Ved å bruke de nye informasjonsteknologiske hjelpemidler har man klart å rekruttere

 stadig nye azerbaijanere som blir bevist sin nasjonale rettigheter og velger å kjempe

for det, slik at den nasjonale bevegelsen blir sterkere. Styresmaktene i Tehran har ikke

brydd seg om internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter og har valgt å 

bruke vold, fengsling, tortur og henrettelse av azerbaijanske demokratiforkjempere

istedenfor å tenke på konstruktive løsningsmetoder.

 

For 10 år siden ble det stiftet en komité dannet av eksil azerbaijanere som hadde

som mål å forsvare verdensazerbaijaneres rettigheter (Verdens azerbaijaneres rettighets

forsvars komité ). Azerbaijanere som har hatt  sterk tro på at de eksisterende problemene

i Iran  burde løses ved hjelp av demokratiske løsningsmetoder, har vært utsatt for

forskjellige former for undertrykkelse, fengsling og tortur. I løpet av de siste 10 årene

har ca 10,000 azerbijanske aktivister blitt avhørt, ca 2000 er blitt fengslet, mange studenter

er blitt utvist fra universiteter pga  deres sympati for den  nasjonal bevegelsen i Azerbaijan

og mange blir oppsagt fra sin jobb av samme grunn.

 

Spesielt etter folkedemonstrasjoner i forskjellige azerbaijanske byer, den 22.05.2006,

 hvor millioner av azerbaijanere demonstrte på gatene for å vise sin protest mot den

 statlig støttede etnisk diskriminering av azerbaijanere, har styresmaktene økt

presset på azerbaijanske aktivister mer enn 100 ganger sammenliknet med tidligere.

Under de ovennevnte folkedemonstrasjoner  var det ca 1500 demonstranter som ble

arrestert, 300 ble såret og 15 mennesker ble drept av politiet.

 

Tiltross for at det var vanskelig å få ut dokumentert informasjon om det som skjedde

under demonstrasjonene, klarte vi å  finne dokumenterte bevis på fengsling av 250

mennesker som ble rapportert til FN-s høykommisær. I tillgg fikk studenter som med

 store vanskeligheter klaret å  utgi aviser på tyrkisk forbud mot sin aktivitet. Spesielt de

siste 2 årene er det ingen tyrkisk skrivende aviser i azerbaijan som  får tillatelse for sin

aktivitet. Av de avisene som var populære  og fikk forbud for sin videre aktivitet kan

nevnes " Navide azerbaijan", Shamse Tabriz" og "Omide Zanjan". Til sammen er det mer

enn 100 aviser, deriblant noen som skrev kun om kulturelle og vitenskapelige temaer,

som ble fratatt aktivitetstillatelsene sine. Siden Komitéen ble dannet har den rapportert

 494 kasustikker om menneskerettighetsbrudd i sør Azerbaijan til diverse organisasjoner

bl.a. til FN, Amnesty Internasjonal. 33 av de ovennevnte kasustuikker er valgt ut for å bli

levert i form av en CD til de ansvarlige i den norske Helsinkforskomiteen. I samme CD

finnes det opp til 40 rapporter  fra Amnesty Internasjonal/ london i forbindelse med politiske

fanger og diverse menneskerettighetsbrudd i Azerbijan. Som det kommer frem i

CD-materialet har azerbaijnere basert sine politiske aktiviteter på  demokratiske

prinsipper og menneskerettigheter som er akseptert internasjonalt, likevel er de utsatt for

brutale press fra myndighetenes side. Et åpenbart eksempel på dette er måten

azerbaijanernes fredelige demonstrasjon under Verdensmorsmålsdag blir håndtert på,

noe som formildes i CD-en som blir utdelt.

 

I tillegg til at våre demokratiforkjempere blir utsatt for grov mishandling i fengsler,

 lider familiemedlemmene deres også pga de umenneskelige og ydmykende behandlinger

de blir utsatt for. I den ovennevnte CD-platen  er det dokumentert  hvordan  ektefellene til

de to azerbijanske aktivistene Said Matinpour og Abbas Lisani, har vært utsatt for

grov mishandling og dehumaniserende behandling. Dette er bare en liten brøkdel av

det som skjer med azerbaijanske demokratiforkjempere.

Det bør nevnes at Abbas Lisani ble først fengslet i sin hjemby Ardabil, deretter ble han

overflyttet til et annen fengsel i annen by og derfra ble han overflyttet til fengsel i en by

som er ca 2000 kilometer  vekk fra Azerbaijan. Om dette kan man lese i Amnesty

 Internasjonals rapporter om azerbaijanere i Iran. Samtidig kan man lese om Behroz Saferi

som er en azerbaijansk aktivist som ble arrestert og om hans kone, Leyla  Heydari som

 ble arrestert etterpå. Hun ble satt fengslet i ni måneder i et av Irans og kanskje verdens

 verst beryktede fengsel, Evin. Hun ble lenket og torturert på den groveste måten.

Det mest umenneskelige er at dette ekteparet er blitt avhørt og torturert ved siden av

hverandre. Alt dette er dokumentert og rapportert til Amnesty Internasjonal. Om noen

ønsker å fordype seg inn i noen av de ovenfor nevnte saker for å vite mer om sannheten

er det mulig å kontakte de menneskene, spesielt de kvinnene som er blitt behandlet

på en umenneskelig og nedverdigende måte. Kontakttelefonen på noen av ofrene og de

som har hatt med deres sak  å gjøre vil gis til de rette personene i Helsinkforskomiteen.

Til slutt vil jeg avslutte med å gi listen over de azerbaijanske aktivister som er blitt

arrestert og fengslet i  2008 i forbindelse med markering av 2-årsdagen for

 folkedemonstrasjonen den 22 mai 2006.Vi håper at

menneskrettighetsorganisasjoner, demokratiske  og humanistiske stater

og demokratiforkjempere i hele verden vil samarbeide for å  kjempe for en  mer rettferdig

 verden uten politiske fanger.  Vi håper også at  alle mennesker og nasjoner

basert på demokratiske prinsipper vil oppnå sine menneskelige og nasjonale rettigheter.

 

Liste over de de azerbaijanske aktivister  som er blitt arrestert i Mai 2008!

A: Før 22 Mai

1-Ali Sedigi, 35 år, tidligere studentaktivist, redaktør av en studentavis, bosatt i Tabriz,

arrestert den 15.05.08

2-Jamshid Zarei, bosatt i Tabriz

3-Mehemmed Berhon, 26 år gammel, bosatt i Tabriz

4-Ahad Rezevi , bosatt i Tabriz

5-Hemid Riazi, 35 år gammel

6-Hesen Erk, ansvarlig for web-side Azqala

7-Akber Huseinzadeh, bosatt i Tabriz

8- Hemid Rostemi,  bosatt i Byen Xoy, arrestert den 080508, er forfatter, arrestert  under

feiring av verdens morsmålsdag, fikk et års fengselstraff og fikk forbudt mot å utgi bøker

 i 3 år.

9- Vahid Bahduri, arrestet den 10.02.08

10-Azimi Gadim, muslimsk prest , men kjemper for azerityrkeres rettigheter i Iran

11-Elman Nuri

12-Akbar Abdullahi fra Xoy arrestert 180508

13-Hojjet Salman og Salar Aghayi, begge fra Xoy , arrestert den 180508

14-Piyam Alemgolilu, arrester 210508, fra Xoy

15-Firidon Mehdipur, arrestert 080508, har fått 39 måneders fengselsstraff

 

B: etter 22 mai

1-Mehemmed Ferhadi, 20 år gammel, bosatt i Tabriz

2-Kerim Mehemmedzade, 23 år gammel, bosatt i Tabriz

3-Hussein Mirzaxani, 24 år gammel, Bosatt i Tabriz

4-Firuz Abbasgulizade, 18 år gammel, bosatt i Tabriz

5-Riza Abbasgulizade, 20 år gammel, bosatt i Tabriz

6-Semed Mehemmed Jeferi 21 år gammel, bosatt i Tabriz

7-Ali Xakpur

8-Yasir Heyder Nejadi, 23 år gammel student, bosatt i Tabriz

9-Huccet Tariverdian, 41 år gammel, bosatt i Tabriz

10-Hoccet Moxtarzade ,21 år gammel, bosatt i Tabriz

11-Ibrahim, bosatt i Tabriz

Med vannlig hilsen:

Boyuk Resologlu

Lederen for verdens azerbaijaneres rettighets forsvarskomite

Azərbaijani Turkic

print    forward    download

main page      up

 

info@dunazhak.net